เงื่อนไขการใช้บริการ


ก่อนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ Tokyo Rail Days (www.tokyo-raildays.com) กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บริการด้านล่างนี้อย่างละเอียด
เมื่อเห็นด้วยกับรายการเงื่อนไขที่ปรากฏด้านล่างนี้จึงสามารถเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้ เมื่อท่านลูกค้าเข้ารับบริการจากเว็บไซต์ ทางเราถือว่าท่านลูกค้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าใช้และยอมรับเงื่อนไขนั้นแล้ว
เว็บไซต์ “Tokyo Rail Days” มีสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการในกรณีจำเป็นได้ทุกเวลา หลังการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ โปรดอ่านรายละเอียดและทำตวามเข้าใจในเนื้อหาของเงื่อนไขที่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นด้วยกับเงื่อนไขจึงใช้บริการเว็บไซต์ต่อ

• นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เมื่อเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ “Tokyo Rail Days” เป็นข้อบังคับว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองข้อมูลตาม นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์นี้

• การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อความ รูปภาพและอื่นๆที่ปรากฎภายในเว็บไซต์ “Tokyo Rail Days” ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ บริษัท
Media Presto Co.,Ltd. ห้ามนำไปใช้ แก้ไข ดัดแปลง แพร่ภาพในที่สาธารณะ ส่งต่อในที่สาธารณะ ทำขึ้นใหม่ แจกจ่าย ตีพิมพ์ ประกาศต่อสาธารณะชน ใช้เทคโนโลยีเพื่อสืบกลับกระกวนการพัฒนาเว็บไซต์ หรือ กระทำการแยกกลุ่มข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนนำเนื้อหาภาพในเว็บไซต์ไปใช้ หรือดัดแปลง ต้องได้รับเอกสารความเห็นชอบจาก “Tokyo Rail Days” หรือผู้มีอำนาจอื่น ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอย่างชัดเจน เป็นข้อบังคับว่าท่านผู้ใช้บริการต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หากพบเห็นการกระทำการใดๆที่เป็นการละเมิด ผู้กระทำการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและชดเชยความเสียหายให้กับเว็บไซต์

• การเชื่อมโยงลิงค์ของเว็บไซต์ไปยังบุคคลที่สาม

ลิงค์ของเว็บไซต์ “Tokyo Rail Days” และลิงค์ของเว็บไซต์อื่นๆจัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกสบายต่อการเข้าใช้ของท่านลูกค้าผู้ใช้บริการ หากนำลิงค์ของเว็บไซต์ไปใช้ที่อื่น ผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำนั้นถือเป็นความรับผิดชอบของบุคคลผู้กระทำการนั้นๆ เนื้อหาและการจัดการเว็บไซต์ของลิงค์ของเว็บไซต์อื่นที่ปรากฏอยู่ในภายในเว็บไซต์ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเว็บไซต์

• ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

1.หากลูกค้าได้รับบริการอันเกิดจากการกระทำของบุคคลที่สามหรือบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ “Tokyo Rail Days” จะไม่ร่วมรับผิดชอบ ทั้งทางตรง, ทางอ้อม การกระทำร่วม กรณีพิเศษ การลงโทษ และการก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรง หรือความสูญเสียใดๆ ขึ้นอยู่กับกรณี
2. เว็บไซต์นี้เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลสินค้า และช่องทางติดต่อกับบริษัททัวร์เท่านั้น เว็บไซต์ Tokyo Rail Days จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้ (end user) กับบริษัทท่องเที่ยว
3.เว็บไซต์ “Tokyo Rail Days” มีความมุ่งมั่นที่จะบริการลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ กรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือภัยที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดความเสียหายกับลูกค้าอย่างเต็มที่ กรณีเกิดความผิดปกติอันเกิดจาก ข้อบกพร่องจากการติดตั้ง ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การชำรุดขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือความผิดพลาดที่เกิดจากการควบคุมของมนุษย์ ที่อาจทำให้การส่งสารข้อมูลเกิดการผิดพลาด ล่าช้า ล้มเหลว หรือหยุดชะงักลงทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้อมูลภายในเว็บไซต์