RECOMMEND

JR EAST PASS (Tohoku area)

ราคาจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้ใหญ่ 19,000 เยน
เด็ก 9,500 เยน

ราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 20,000 เยน
เด็ก 10,000 เยน
ดูเพิ่มเติม

JR East-
South Hokkaido Rail Pass

ราคาจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้ใหญ่ 26,000 เยน
เด็ก 13,000 เยน

ราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 27,000 เยน
เด็ก 13,500 เยน
ดูเพิ่มเติม

JR Tohoku -
South Hokkaido Rail Pass

ราคาจำหน่ายในประเทศไทย

ผู้ใหญ่ 19,000 เยน
เด็ก 9,500 เยน

ราคาจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ใหญ่ 20,000 เยน
เด็ก 10,000 เยน
ดูเพิ่มเติม